Home / זכויות / גמלת נכות לילדים אוטיסטים

גמלת נכות לילדים אוטיסטים

ילדים שאובחנו על הרצף באבחון רשמי, וצוין כי האבחון עומד בקריטריונים לאבחון של ה-DSM (ספר האבחנות האמריקאי) זכאים לקצבת ילד נכה המשולמת על-ידי הביטוח הלאומי.
הכרה של הביטוח הלאומי חיונית גם להשמה בגנים שיקומיים.

התנאים הבסיסיים לקבלת קצבת נכות הם להיות בן/בת של תושב ישראלי, שהייה בישראל ומגורים בבית המשפחה.

אוטיזם נחשב ל-100% נכות. כל ילד על הספקטרום זכאי לקצבת נכות וזאת ללא קשר לרמת התפקוד שלו או תלות בזולת. במידה שילדכם על הספקטרום מאובחן עם נכות נוספת, הוא יהיה זכאי לקצבה אחת, הגבוהה ביותר.

והקצבה המשולמת היא בגובה של 2,569 שקלים נכון לכתיבת שורות אלה. במידה שילדכם מוגדר גם כתלוי בזולת, אחוזי הנכות שלו יוגדרו כ-188% וקצבת הנכות שלו תעמוד על 4,701 שקלים.

משפחה שלה יותר מילד אחד על הספקטרום זכאית לתוספת של 50% מהגמלה עבור כל אחד מהילדים (כל עוד הם מתגוררים בבית).

בכדי להיות זכאים לגמלת ילד נכה יש לפנות אל סניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריכם עם המסמכים הבאים:
1. טופס בקשה לגמלה לילד נכה של ביטוח לאומי
2.אבחון רפואי ופסיכולוגי כנזכר למעלה

החלטת הועדה הרפואית נשלחת בדואר תוך זמן מקסימלי של 3 חודשים. ניתן לבדוק את סטטוס הטיפול בבקשה במוקד הטלפוני של הביטוח הלאומי בטלפון 6050*.

קבלת קצבה רטרואקטיבית
על פי התקנות, בעת הגשת התביעה ניתן להגיש תביעה לגמלה רטרואקטיבית לתקופה שלא תעלה על 12 החודשים שקדמו ליום הגשת התביעה. המועד שבגינו תשולם הגמלה לא יקדם למועד המוקדם מבין אלה:

המועד שבו תועדו לראשונה תסמינים הכרוכים באוטיזם ברשומה רפואית (היינו נערך רישום מסודר בטיפת חלב, אצל הרופא, אצל מטפל מקצועי וכו');
המועד שבו לדעת הרופא בביטוח לאומי החל המצב להטיל עומס טיפולי כבד ביותר.

הגשת ערר

במקרים בהם יש צורך לבחון מחדש את החלטת הועדה הרפואית ניתן להגיש ערר על החלטתה. יש להגיש ערר, באמצעות סניף המוסד, בתוך 90 יום מהיום בו נמסרה לכם הודעה על החלטת המוסד לביטוח לאומי. הדיון בערר יחל תוך 60 ימים מיום שנתקבלו במוסד הודעת הערר ונימוקיו.

לצורך כתיבת הערר יש לבקש מהמוסד לביטוח לאומי את פרוטוקול הועדה הרפואית, המהווה למעשה את הבסיס לערר, כי בו מופיעים הנימוקים שהובילו לשלילת או הפחתת הגמלה. פרוטוקול הועדה לעיתים אינו נשלח אוטומטית ויש לבקשו בסניפי הביטוח הלאומי.

ניתן להגיע לוועדת הערר עם ייצוג משפטי מטעמכם. כמו כן ניתן להגיע עם רופא שיציג את הבנותיו בפני הוועדה. הועדה רשאית לדרוש שהילד ייבדק בידי מומחה נוסף, או כי מומחה נוסף יגיש לה חוות דעת על סמך מסמכים שהובאו בפניו.

בוועדת הערר יש חובה להגיע עם הילד.

ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים

ניתן לערער על החלטת הועדה הרפואית לעררים בפני בית הדין האזורי לעבודה בתוך 30 ימים מקבלת החלטת הועדה. בדרך כלל לא ניתן לערער בפני בית הדין על קביעות רפואיות מקצועיות אלא על הליך לא תקין (כגון: התעלמות מחוות דעת לגיטימיות) או בגין שימוש בסעיפי חוק לא נכונים (כגון: עריכת מבחני תפקוד לילדים המאובחנים עם אוטיזם ושלילת הגמלה בעקבות כך).

הגשת תביעה חוזרת

במידה שתביעתכם נדחתה וחלף המועד להגשת ערר, או במידה שהערעור שהגשתם נדחה, ניתן להגיש תביעה חוזרת לאחר 6 חודשים ממועד הדחייה.

במידה שחלה החמרה, במידה שפניתם לרופא נוסף וקיבלתם אבחונים חדשים ונוספים, תוכלו לפנות אל הביטוח הלאומי בתביעה חדשה גם אם לא חלפו שישה חודשים.

כל המידע לקוח מאתר ביטוח לאומי

About גלי כרמלי שרים

גלי כרמלי-שרים עוסקת בכתיבה מאז שלמדה אותיות מורה ליוגה, מנחת מדיטציה ו-NLP. נציגת הורים בוועדות זכאות ואפיון של משרד החינוך. בעברה עיתונאית ועורכת באתרי אינטרנט. בוגרת לימודי קולנוע. מייסדת אתר שוקולד כחול. נשואה לדורון, איש מחשבים וטייס אמא גאה של לוטוס-רן, יהונתן ושרון-לוקאס כולנו היפראקטיביים (בכייף שלנו), וחלקנו אוטיסטים

כתיבת תגובה

תפריט נגישות