Home / חינוך / ועדת שילוב – מה זה אומר ומה אתם צריכים לדעת?

ועדת שילוב – מה זה אומר ומה אתם צריכים לדעת?

זימנו אתכם לוועדת שילוב שתדון בצרכים הלימודיים של ילדכם. מה זה אומר?

ועדת שילוב דנה באפשרויות של הגן או בית הספר לסייע לילדכם עם הקשיים שהוא חווה, הלימודיים, התפקודיים, החברתיים, הרגשיים והאישיים. משרד החינוך מפרסם תקנות בחוזר מנכ"ל – מעין "ספר הנחיות" הקובעות את דרכי הפעולה. במידה שאין חוק אחר בנושא – חוזר מנכ"ל הוא הסמכות על פיה יש לנהוג. במידה שקיים חוק בעניין מסויים – החוק עולה על חוזר המנכ"ל.

פוסט זה נותן סקירה והסברים כלליים הנשענים על חוזר מנכ"ל ועל ניסיון וידע אישי. אין לראות בו המלצה להחלטה כזאת או אחרת ואין הוא מחליף התייעצות אישית בנוגע לילדיכם עם אנשי מקצוע שעבדו עם ילדכם ומכירים אותו.

כמו-כן אין הוא כולל את כל המופיע ומוזכר בחוזר מנכ"ל ועל-כן רצוי מאוד ומומלץ לקרוא את חוזר המנכ"ל כדי להגיע לוועדה מוכנים. החוזר המעודכן נכון לכתיבת שורות אלה הינו 1.2-41 בלינק הבא:

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/1/1-2/HoraotKeva/K-2014-5-1-1-2-42.htm

בלינק הנ"ל תוכלו למצוא גם הפניות לחוזרי מנכ"ל בהתייחסויות ספציפיות לסוג הצרכים כמו מחלות מיוחדות והישארות שנה נוספת בגן.

כל פסקה בפוסט זה המתחילה בציטוט – הרי שהיא לקוחה מתוך חוזר מנכ"ל מילה במילה.

 

מהי ועדת שילוב?

ועדת השילוב המוסדית דנה בזכאותו של תלמיד עם צרכים מיוחדים להיכלל בתוכנית השילוב (פרק ד1 לחוק החינוך המיוחד). התמיכה תינתן על-ידי צוות החינוך המיוחד המתמחה בטיפול בתלמידים בעלי לקויות שונות, בהלימה לצרכי התלמיד ובהתחשב במשאבים הזמינים באותה מסגרת חינוכית (שעות ההוראה, כוח-האדם והתנאים הפיזיים).

הוועדה מתקיימת בבית הספר. ועדת השילוב בגני-הילדים תתקיים במתי"א.

 

אם מדברים איתכם בוועדת השילוב על עלייה לדיון בוועדת השמה לצורך בחינת האפשרות להשמת ילדכם ללימוד בבית ספר או גן לחינוך מיוחד, הקשיבו לטיעוניהם ובדקו האם אתם משוכנעים שמסגרת לחינוך מיוחד אכן מתאימה לילדכם ותיתן לו את המענים שלהם הוא זקוק.

 

חוזר מנכ"ל מעודד שילוב ילדים עם צרכים מיוחדים ולקויות שונות במסגרות הלימוד הרגילות. העמדה כפי שהיא מופיעה בחוזר מנכ"ל:

 

"מדיניות משרד החינוך הנגזרת מחוק החינוך המיוחד בכל הקשור לטיפול בתלמידים עם צרכים מיוחדים היא להעניק זכות קדימה ככל האפשר להשמתו של תלמיד במסגרת החינוך הרגיל, תוך מתן מענה לצרכיו במסגרת הרגילה.

 

"הימצאותם של תלמידים בעלי מגוון צרכים מיוחדים בכיתה מזמנת אתגר חינוכי-חברתי הן לצוותי החינוך והן לתלמידים. מנקודת מוצא זו מורה חוק החינוך המיוחד להעניק זכות קדימה להשמתו של תלמיד עם צרכים מיוחדים במסגרת החינוך הרגיל על פני השמתו במסגרת החינוך המיוחד. בכך יש משום "הכרה ביכולתם של כל התלמידים ללמוד ובזכותם ללימודים, מתוך הכרה וקבלה של שונות בין בני אדם כמרכיב בסיסי וטבעי" (מתוך דוח ועדת מרגלית לבחינת יישום חוק החינוך המיוחד, תמוז התש"ס-יולי 2000).

 

"תלמידים רבים עם צרכים מיוחדים יכולים להשתלב במסגרת הכיתה הרגילה ולהפיק תועלת רבה מכך, הן מבחינה לימודית והן מבחינה חברתית-רגשית. על-פי מדיניות המשרד לגבי קידום תלמידים מתקשים יש למצות תהליכי הכלה וסיוע ברמת התלמיד, הכיתה ובית הספר. רק לאחר מיצוי כל אפשרויות ההתערבות ממשאבי החינוך הרגיל יש לשקול במידת הצורך את הפניית התלמיד לדיון בוועדת השילוב".

 

מה זה בעצם אומר?

זאת אומרת שהמסגרת החינוכית – גן או בית ספר – צריכה למצות את כל התמיכה והסיוע שהיא יכולה להעניק לתלמיד/ה בטרם תעלה אותו לוועדת השמה.

גם עליכם ההורים חלה האחריות והחובה להיות שותפים ומעורים בקשיים של ילדיכם ומעורבים בשיטות הטיפול ובסוגי העזרה שמוגשת לו ובזו שעשויה לעזור לו.

בבית ספר יסודי התלמידים יכולים לקבל סיועים גם ללא אבחון פסיכו-דידקטי, אולם כדי להיטיב את העזרים כך שיתאימו לצרכים של הילד, אם לילדיכם יש קשיי למידה ניכרים, הפרעות קשב וריכוז או קשיים ספציפיים אחרים, רצוי לקחת אותו לאבחון שישפוך אור על מוקדי הקושי.

לאורך הדרך ההורים צריכים לשמור על קשר עם הצוות המקצועי כדי לשפר את הרגשתו של הילד, את תפקודו ומכאן גם את הישגיו.

בדקו איזו עזרה תוכלו לתת לילד בשעות אחרי הצהריים במסגרת פרטית (בתשלום) כמו הוראה מתקנת, שיעורים פרטיים, גם חוגים מסויימים כמו ספורט טיפולי יכולים לעזור לתפקוד טוב יותר והרגשה טובה יותר.

ברשויות רבות ניתנות גם עזרות ללא תשלום או בעלות סמלית כמו מסגרת חינוכית במתנ"ס או עזרה בהכנת שיעורי בית.

אם ילדכם נמצא אחרי שעות הלימודים בצהרון תוכלו לבקש מצוות הצהרון שיגישו לו עזרה בהכנת שיעורי הבית.

בדקו אילו תמיכות ילדכם יכול לקבל במסגרת בית הספר – שעות פרטניות של מורה להוראה מתקנת, טיפול רגשי, קבוצה חברתית, תיראפיה וכדומה.

אם המסגרת החינוכית מזמנת אתכם לשיחת הכנה שבה מודיעים לכם על הכוונה לעלות לוועדת השמה, בקשו מהצוות החינוכי שיתנו בפניכם סקירה וסיכום של כל העזרות שניתנו לילדכם ובדקו האם הן עומדות בהנחיות חוזר מנכ"ל ל"מיצוי  תהליכי עזרה וסיוע". נכון שאין כאן מדדים כמותיים, אך תוכלו להביע את דעתכם אם ניתנה כמות עזרה מספקת או שלא מוצו כל שיטות ההתערבות.

 

למרות החזון שבחוזר המנכ"ל, בפועל, ברוב בתי הספר בישראל, היכולת להגיש עזרה לתלמידים עם צרכים מיוחדים היא מאוד מצומצמת.

 

"נקודת המוצא לעיקרון של שיתוף התלמיד בדיוני הוועדות באה לידי ביטוי באמנת זכויות הילד הקובעת את זכות הילד להישמע בכל הליך הנוגע לו ואת החובה לתת להעדפותיו משקל ראוי. עוד קובעת האמנה כי בכל הפעולות הנוגעות בילדים תהיה טובת הילד השיקול הראשון במעלה. ברוח זו הדגיש תיקון סעיף 9(ב) לחוק החינוך המיוחד מתאריך 24 בינואר 2005 את החובה להזמין גם את התלמיד, נוסף להוריו, לדיוני ועדות ההשמה והערר ואת הזכות של ההורים להפעיל שיקול דעת באשר לנוכחותו, וגם זאת מתוך שיקולים הנוגעים לטובת ילדם, ולהשמיע את עמדתם ביחס לאופן השימוע של ילדם תוך התייחסות לגילו, לרמת התפתחותו ולהבנתו"

 

הסעיף הזה בעצם מדבר על כך שהוועדה מחוייבת להזמין את הילד לדיון, ואולם אין חובה שהילד יגיע וזאת על-פי החלטת ההורים אם השתתפותו נחוצה או לא. בדרך כלל מקובל שבני נוער מגיעים לוועדה, הם כבר יודעים להשמיע את דעתם ואת רצונותיהם ולדבר בשם עצמם ונוכחותם תורמת לדיון.

 

כאמור, פוסט זה נותן סקירה והסברים כלליים הנשענים על חוזר מנכ"ל ועל ניסיון וידע אישי. אין לראות בו המלצה להחלטה כזאת או אחרת ואין הוא מחליף התייעצות אישית בנוגע לילדיכם על-ידי אנשי מקצוע שעבדו ומכירים את ילדיכם.

כמו-כן אין הוא כולל את כל המופיע ומוזכר בחוזר מנכ"ל ועל-כן רצוי מאוד ומומלץ לקרוא את חוזר המנכ"ל כדי להגיע לוועדה מוכנים. שימו לב שהחוזר המעודכן הינו 1.2-41 בלינק הבא:

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/1/1-2/HoraotKeva/K-2014-5-1-1-2-42.htm

 

למידע נוסף על ועדות שילוב בגני ילדים

למידע נוסף על ועדות שילוב בבית הספר

יש לכם עדיין שאלות? זקוקים להתייעצות אישית?

אתם מוזמנים לפנות ללא עלות ל  קואליציית הורים לילדים מיוחדים או אל ועד ההורים המשלבים במייל yaelsdesk@gmail.com

About גלי כרמלי שרים

גלי כרמלי-שרים עוסקת בכתיבה מאז שלמדה אותיות מורה ליוגה, מנחת מדיטציה ו-NLP. נציגת הורים בוועדות זכאות ואפיון של משרד החינוך. בעברה עיתונאית ועורכת באתרי אינטרנט. בוגרת לימודי קולנוע. מייסדת אתר שוקולד כחול. נשואה לדורון, איש מחשבים וטייס אמא גאה של לוטוס-רן, יהונתן ושרון-לוקאס כולנו היפראקטיביים (בכייף שלנו), וחלקנו אוטיסטים

Check Also

הסעות חינוך מיוחד

תקדים בירושלים: הורים לילדים הזכאים להסעות יקבלו תשלום עבור הסעת ילדיהם למסגרת

בשורה משמחת להורים לילדים עם מוגבלות בירושלים: לאחר סדרת פגישות ודיונים בין עיריית ירושלים לפורום ...

כתיבת תגובה

תפריט נגישות