Home / חינוך / ועדת שילוב בבית הספר

ועדת שילוב בבית הספר

סדרי עבודתה של ועדת השילוב בבתי הספר

א. מנהל בית הספר ינהל את הדיון ויפתח אותו בהצגת מטרתו לכלל הנוכחים.

ב. " המנהל יציג להורים את הנוכחים בישיבה ואת תפקידיהם".

ג. בתחילת הדיון יוצגו על ידי המנהל הרקע להפניית התלמיד לדיון בוועדת השילוב והמסמכים המובאים לפני הוועדה.

ד. המנהל יזמין את ההורים ואת התלמיד להשמיע את דבריהם לפני הוועדה. ההורים זכאים לבקש להשמיע את דבריהם בנוכחות חברי הוועדה בלבד. כמו כן ההורים יכולים למנות מישהו מטעמם שישמיע את דבריהם.

ה. במקרים שבהם התלמיד משתתף בדיון תדאג הוועדה לאפשר לו תנאים נאותים להשמעת דבריו בהתאם לצרכיו האישיים וההתפתחותיים. נוכחות התלמיד בדיוני הוועדה נתונה לשיקול דעתם של הוריו.

ו. המנהל ינהל את הדיון תוך שימת דגש על הצגת מידע רב-תחומי אודות רמת תפקודו של התלמיד ויתייחס לנקודות החוזק והקושי המאפיינות את תחומי התפקוד השונים שלו. כל זאת תוך התייחסות לתכנית ההכלה והמיצוי של תכניות ההתערבות שנעשו בעניינו טרם ההפניה לוועדת השילוב.

ז. המנהל ינהל את הדיון ויוודא כי כל משתתף מביע את עמדתו ואת חוות דעתו.

ח. ההורים יוכלו להציג לוועדה מסמכים נוספים שהם רלוונטיים לדיון, והוועדה תתחשב במסגרת שיקוליה גם במסמכים אלה.

ט. המנהל יוודא שהמונחים המקצועיים השונים יהיו מובנים להורים.

י. המנהל יאפשר דיון נאות בדילמות ובמחלוקות העשויות להתעורר במהלך הדיון תוך זימון שאלות הבהרה תוך כדי השיח.

יא. לפני דיון עם הורים בעלי לקות בשמיעה או עם הורים שאינם דוברי עברית יש לדאוג למתרגם שיתרגם להם את מהלך הדיון לשפה המובנת להם

…..

טז. יו"ר הוועדה ידאג להחתים את המשתתפים בוועדת השילוב על טופס הצהרה בנוגע לשמירת סודיות

החלטת ועדת השילוב

"א. סיכום הדיון וההחלטה של ועדת השילוב יתקבלו בנוכחות חברי ועדת השילוב בלבד ועל ידם. החלטות הוועדה תתקבלנה ברוב קולות. היו הקולות שקולים, יזמן המנהל את מנהל המתי"א או את נציגו להמשך דיון".

"ג. אם קבעה הוועדה שהתלמיד זכאי להיכלל בתכנית השילוב, בסמכותה להחליט גם על זכאות לתמיכה מסוג סייעת".

"ה. לאחר סיום הדיונים ישלח היו"ר את העתק ההחלטה המנומקת להורי התלמיד לא יאוחר מ-10 ימים מיום קבלת ההחלטה.

"ז. זכאותו של התלמיד להיכלל בתכנית השילוב תישמר לתקופה של עד 3 שנים באותה מסגרת חינוכית, בכפיפות לשיקול הדעת של הצוות הבין-מקצועי".

"ח. בסוף כל שנה, ולא יאוחר מ-15 במאי, יעריך הצוות הבין-מקצועי מחדש את צורכי התלמיד. אם יוחלט שבשנת הלימודים שאחריה לא ייכלל התלמיד בתכנית השילוב אך ימשיך את לימודיו במסגרת החינוכית, יביא המנהל את הנושא לדיון במעמד ועדת השילוב בצוות בין מקצועי כדי להפסיק את התמיכה מתכנית השילוב. אם החליטה ועדת השילוב על הפסקת הזכאות לתלמיד, יודיע על כך המנהל בכתב להורים".

"ט. תלמיד שנתמך מתכנית השילוב ולאחר דיון בצוות הבין מקצועי על מיצוי אפשרויות הטיפול בו הוחלט להפנותו לוועדת ההשמה, יקבל מנהל בית הספר את אישור המפקח ויפנה את עניינו לדיון בוועדת השילוב היישובית שבה יוחלט אם התלמיד יופנה לוועדת ההשמה. המנהל יודיע להורים שבכוונתו להפנות את התלמיד לדיון בוועדת השילוב היישובית, לצורך בדיקת ההפניה לוועדת ההשמה.


"י. תלמיד שעבר ללמוד בבית ספר אחר באותה רשות או עבר להתגורר ברשות אחרת, תהיה זכאותו תקפה רק למשך אותה שנת לימודים,.

ערר על החלטת ועדת השילוב

"הורה או תלמיד רשאים להגיש בקשת ערר בכתב על החלטת ועדת השילוב המוסדית בבתי הספר/ועדת השילוב היישובית לגיל הרך, אך לא על היקף התמיכה מתכנית השילוב".

"את הערר יש להגיש בכתב לוועדת ההשמה ברשות המקומית תוך 21 יום מהיום שבו קיבלו ההורים את ההודעה על החלטת ועדת השילוב".

"יו"ר ועדת ההשמה במחלקת החינוך ברשות המקומית יקבל את פרטיכול ועדת השילוב המוסדית בבתי הספר/ועדת השילוב היישובית לגיל הרך ואת החלטתה, וכן את כל המסמכים שהוצגו בפניה".

"יו"ר הוועדה יזמין לדיון בערר נציג מהמוסד החינוכי שבו התלמיד לומד וישמע את דעתו. המשך הדיון בוועדה יהיה ללא נוכחות הנציג מהמוסד החינוכי".

"יש להקפיד שבוועדת ההשמה ביושבה כוועדת ערר לא יימצא חבר ועדה שהשתתף בוועדת השילוב המוסדית בעניינו של התלמיד הנדון".

"יו"ר הוועדה יזמין את הורי התלמיד ואת התלמיד להשמיע את דבריהם בדיון בערר".

"החלטת הוועדה תתקבל בנוכחות חבריה בלבד".

"ועדת ההשמה תיתן את החלטתה תוך 21 יום מהיום שבו הוגש הערר (זולת אם האריכה את המועד מטעמים מיוחדים שיירשמו)".

" ההחלטה המנומקת של ועדת ההשמה ביושבה כערר תישלח להורי התלמיד ולמוסד החינוכי שהוא לומד בו על גבי טופס ההחלטה".

"החלטת ועדת ההשמה ביושבה כוועדת ערר היא סופית".

הצוות הבין-מקצועי

"בכל בית ספר יפעל צוות בין-מקצועי אשר יארגן את תכנית השילוב במוסד החינוכי לתלמידים משולבים.

המורה לחינוך מיוחד, שימונה על ידי מנהל בית הספר בתיאום עם המפקח על החינוך המיוחד, יארגן את עבודת הצוות הבין-מקצועי בבית הספר.
חברי הצוות יהיו המחנך, עובד הוראה מתחום החינוך המיוחד ובעל מקצוע נוסף, אם נדרש.

מומלץ להזמין גם את פסיכולוג המוסד החינוכי ו/או את היועץ, את מנהל המתי"א או את נציגו וכל גורם נוסף, על פי החלטת המנהל. ברשות שיש בה מרכז טיפולי מומלץ להזמין גם את מנהל המרכז או את נציגו.

שיטת הניקוד

"התלמיד עשוי לתפקד בתחומים השונים באופן לא אחיד, ובשל כך ניתן ניקוד דיפרנציאלי (מ-1 עד 4) לכל רמת תפקוד ולכל תחום בתפקוד"
" מקסימום הניקוד עומד על 20 נקודות – פרופיל תפקודי המעיד על רמה ד'".

תפקיד הסייעת

"הסייעת תעזור לתלמיד המשולב באופן מיטבי בסביבת הלימודים. בעזרת הסיוע יוכל התלמיד להתפנות ללמידה, להשתלב חברתית וליטול חלק בכלל הפעילויות במסגרת החינוכית. המחנך יוביל תהליך של תכנון, יישום, הנחיה, בקרה ומעקב באמצעות הגורמים המקצועיים העומדים לרשותו."
" אם בכיתה אחת יש יותר מתלמיד אחד הזכאי לתמיכה מסוג סייעת, תוקצה סייעת אחת עד למלוא היקף שעות הלימודים של הכיתה ואין חובה להקצות לכל אחד מהתלמידים שעות על פי רמת התפקוד כמפורט לעיל".

"תלמיד משולב יהיה זכאי לתמיכה מסוג הוראה לכל היותר עד שליש משעות הלימודים בשבוע באופן קבוצתי ו/או פרטני, באחד או ביותר מסוגי התמיכות".

מי זכאי לסייעת?

א) ילדים עם שיתוק מוחין ונכויות פיזיות קשות (קוד לקות 59)
ב) ילדים עם עיוורון או לקות ראייה (קוד לקות 61)
ג) ילדים עם אוטיזם (קוד לקות 56)
ד) ילדים עם מוגבלות שכלית בינונית (קוד לקות 53)
ה) ילדים עם הפרעות נפשיות (קוד לקות 57)
ו) תלמידים שיש להם תסמונות ומחלות נדירות.

"לגבי תלמידים הסובלים ממצבי בריאות מחלתיים כגון רגישות יתר למזון, אפילפסיה, סוכרת, ספחת (פסוריאזיס), סיסטיק פיברוזיס, מחלות מעי דלקתיות ואיידס, יש לנהוג על פי הוראות הפיקוח על הבריאות…..". "רצוי להזמין מומחה מתחום הבריאות כדי להסביר לצוות את מהות המחלה, את הדרכים להתמודדות אתה ואת האופן שיש לנהוג בו במקרה חירום. יש לתעד את ההנחיות ולהביאן לידיעת כל אנשי הצוות. אין להקצות סייעת לתלמידים אלה".

"במקרים שבהם נדרש מלווה אישי לביצוע פעולות טיפוליות (כהגדרתן בחוזר המנכ"ל של משרד הבריאות 16/04), כגון שאיבת הפרשות דרך טרכאוסטומי, חיבור למכונת הנשמה לצורך שאיבת הפרשות וניתוק ממנה, צנתור שלפוחית השתן, האכלה דרך זונדה או גסטרוסטום, מתן חמצן, ביצוע חוקן – במקרים אלה תפנה הרשות המקומית / המועצה / העמותה / הבעלות / לשכה הבריאות / המשפחה אל מנהל השירות לעבודה סוציאלית במשרד הבריאות בבקשה לאשר מלווה אישי לביצוע פעולות טיפוליות."

"תלמיד שנפגע בתאונת דרכים והוא מוגבל זמנית אינו מוגדר כתלמיד בעל צרכים מיוחדים לעניין תכנית השילוב".

"לאחר שקבעה ועדת השילוב את זכאותו של תלמיד לתמיכה מסוג סייעת, ידון הצוות הבין-מקצועי של המסגרת החינוכית בשילוב הסיוע כחלק אינטגראלי של התכנית החינוכית היחידנית ויקבע את דרגת התפקוד של התלמיד".


"בכיתה שיש בה יותר מתלמיד אחד הזקוק לסיוע תוקצה סייעת אחת עד למלוא היקף שעות הלימודים ולא יותר מכך. כמו כן אפשר להקצות סייעת משותפת לכמה תלמידים הלומדים בבית הספר אשר תפקודם מאפשר זאת".

"התמיכה מסוג סייעת תידון במסגרת החינוכית מדי שנה על-ידי הצוות הבין-מקצועי ובאופן שוטף במהלך שנת הלימודים, כחלק מעבודת המעקב. ההיקף ייקבע במתי"א".

"העסקת סייעת כמתנדבת תהיה בהתאם להוראות משרדנו. אין אפשרות להעסיק סייעת המועסקת כסייעת אישית או סייעת כיתתית כמתנדבת באותה מסגרת חינוכית שבה היא משמשת כסייעת".

"עבודת הסייעת תתבצע במסגרת החינוכית שהתלמיד לומד בה ובפעולותיה. לא תאושר העסקת סייעת לתמיכה בתלמיד מחוץ למסגרת זו. לפנים משורת הדין, רשות מקומית/בעלות רשאית לאשר את העסקת הסייעת בחופשת הקיץ בקייטנות המתבצעות מטעמה ומפוקחות על ידה".

"מוסד חינוכי רשאי להמליץ על הפסקת התמיכה מסוג סיוע או על שינוי ברמת התפקוד בהתאם למצבו ולרמת תפקודו של התלמיד באותה עת. הליך זה יתקיים בצוות רב-מקצועי, מלווה בהמלצות של צוות בית הספר ובשותפות ההורים".

About גלי כרמלי שרים

גלי כרמלי-שרים עוסקת בכתיבה מאז שלמדה אותיות מורה ליוגה, מנחת מדיטציה ו-NLP. נציגת הורים בוועדות זכאות ואפיון של משרד החינוך. בעברה עיתונאית ועורכת באתרי אינטרנט. בוגרת לימודי קולנוע. מייסדת אתר שוקולד כחול. נשואה לדורון, איש מחשבים וטייס אמא גאה של לוטוס-רן, יהונתן ושרון-לוקאס כולנו היפראקטיביים (בכייף שלנו), וחלקנו אוטיסטים

Check Also

הסעות חינוך מיוחד

תקדים בירושלים: הורים לילדים הזכאים להסעות יקבלו תשלום עבור הסעת ילדיהם למסגרת

בשורה משמחת להורים לילדים עם מוגבלות בירושלים: לאחר סדרת פגישות ודיונים בין עיריית ירושלים לפורום ...

כתיבת תגובה

תפריט נגישות