Home / חינוך / ועדת שילוב בגן

ועדת שילוב בגן

סדרי עבודתה של ועדת השילוב בגני הילדים

"א. האחריות לארגון עבודת הוועדה, לזימון המשתתפים בה ולניהול ישיבותיה מוטלת על מנהל המתי"א.

ב. היו"ר יזמין את ההורים ואת הילד שעניינו יידון בוועדה. ההזמנה תישלח לפחות 10 ימים לפני מועד הדיון.

ג. יש לעשות את כל האפשר כדי להימנע מקיום דיון ללא הורים, ולכן יש לוודא שההורים אכן קיבלו את הזימון לפני שיוחלט לקיים את הדיון שלא בנוכחותם.

ד. הורה המבקש לדחות את הדיון מסיבות מוצדקות יפנה למנהל המתי"א ויקבע מועד אחר לדיון".

  

מהלך הדיון

"א. יו"ר הוועדה ינהל את הדיון ויפתח אותו בהצגת מטרתו לכלל הנוכחים.

ב.      יו"ר הוועדה יציג להורים את הנוכחים בישיבה ואת תפקידיהם.

ג. בתחילת הדיון יוצגו על ידי יו"ר הוועדה הרקע להפניית הילד לדיון בוועדת השילוב והמסמכים המובאים לפני הוועדה.

ד. יו"ר הוועדה יזמין את ההורים ואת הילד להשמיע את דבריהם לפני הוועדה. ההורים זכאים לבקש להשמיע את דבריהם בנוכחות חברי הוועדה בלבד. כמו כן ההורים יכולים למנות מישהו מטעמם שישמיע את דבריהם.

ה. במקרים שבהם הילד משתתף בדיון תדאג הוועדה לאפשר לו תנאים נאותים להשמעת דבריו בהתאם לצרכיו האישיים וההתפתחותיים. נוכחות הילד בדיוני הוועדה נתונה לשיקול דעתם של הוריו.

ז.       יו"ר הוועדה ינהל את הדיון ויוודא כי כל משתתף מביע את עמדתו ואת חוות דעתו.

ח.      ההורים יוכלו להציג לוועדה מסמכים נוספים שהם רלוונטיים לדיון, והוועדה תתחשב במסגרת שיקוליה גם במסמכים אלה.

ט.      יו"ר הוועדה יוודא שהמונחים המקצועיים השונים יהיו מובנים להורים.

י.         יו"ר הוועדה יאפשר דיון נאות בדילמות ובמחלוקות העשויות להתעורר במהלך הדיון תוך זימון שאלות הבהרה תוך כדי השיח.

יא.    לפני דיון עם הורים עם לקות בשמיעה או עם הורים שאינם דוברי עברית יש לדאוג למתרגם שיתרגם להורים את מהלך הדיון לשפה המובנת להם.

 …… 

יג.מומלץ להזמין לדיון, במידת הצורך, מומחי תחום מתוך המערכת החינוכית ללקויות ששכיחותן נמוכה באוכלוסייה

 …..

טו. במהלך הדיון יירשם פרטיכול

טז. יו"ר הוועדה ידאג להחתים את המשתתפים בוועדת השילוב על טופס הצהרה בנוגע לשמירת סודיות".

  

החלטה

 

"סיכום הדיון וההחלטה של ועדת השילוב יתקבלו בנוכחות חברי ועדת השילוב בלבד ועל ידם. החלטות הוועדה תתקבלנה ברוב קולות. היו הקולות שקולים, יזמן היו"ר את מנהל המתי"א או את נציגו להמשך דיון".

 

"אם קבעה הוועדה שהילד זכאי להיכלל בתכנית השילוב, בסמכותה להחליט גם על זכאות לתמיכה מסוג סייעת".

 

"לאחר סיום הדיונים ישלח היו"ר את העתק ההחלטה המנומקת להורי הילד לא יאוחר מ-10 ימים מיום קבלת ההחלטה".

 

" זכאותו של הילד להיכלל בתכנית השילוב תישמר לתקופה של עד 3 שנות לימודים באותה מסגרת חינוכית, בכפיפות לשיקול הדעת של הצוות הבין-מקצועי".

 

"בסוף כל שנה, ולא יאוחר מ-15 במאי, יעריך הצוות הבין-מקצועי מחדש את צורכי הילד. אם יוחלט שבשנת הלימודים שאחריה לא ייכלל הילד בתכנית השילוב אך ימשיך את לימודיו במסגרת החינוך הקדם-יסודי, יביא מנהל המתי"א את הנושא לדיון בצוות בין-מקצועי כדי להפסיק את התמיכה מתכנית השילוב. בצוות הבין-מקצועי ייכללו מפקח הגן, מנהלת הגן, נציג המתי"א ופסיכולוג הגן (במקרה שהגן מקבל שירות ברמה א'). אם החליטה ועדת השילוב על הפסקת הזכאות לתלמיד, יודיע מנהל המתי"א על כך להורים ובכתב".

 

"ילד שעבר ללמוד בבית ספר אחר באותה רשות או עבר להתגורר ברשות אחרת, תהיה זכאותו תקפה רק למשך אותה שנת לימודים".

ערר על החלטת ועדת השילוב

 

"הורה או תלמיד רשאים להגיש בקשת ערר בכתב על החלטת ועדת השילוב המוסדית בבתי הספר/ועדת השילוב היישובית לגיל הרך,  אך לא על היקף התמיכה מתכנית השילוב".

"את הערר יש להגיש בכתב לוועדת ההשמה ברשות המקומית תוך 21 יום מהיום שבו קיבלו ההורים את ההודעה על החלטת ועדת השילוב".

"יו"ר ועדת ההשמה במחלקת החינוך ברשות המקומית יקבל את פרטיכול ועדת השילוב המוסדית בבתי הספר/ועדת השילוב היישובית לגיל הרך ואת החלטתה, וכן את כל המסמכים שהוצגו בפניה".

"יו"ר הוועדה יזמין לדיון בערר נציג מהמוסד החינוכי שבו התלמיד לומד וישמע את דעתו. המשך הדיון בוועדה יהיה ללא נוכחות הנציג מהמוסד החינוכי".

"יש להקפיד שבוועדת ההשמה ביושבה כוועדת ערר לא יימצא חבר ועדה שהשתתף בוועדת השילוב המוסדית בעניינו של התלמיד הנדון".

"יו"ר הוועדה יזמין את הורי התלמיד ואת התלמיד להשמיע את דבריהם בדיון בערר".

"החלטת הוועדה תתקבל בנוכחות חבריה בלבד".

"ועדת ההשמה תיתן את החלטתה תוך 21 יום מהיום שבו הוגש הערר (זולת אם האריכה את המועד מטעמים מיוחדים שיירשמו)".

" ההחלטה המנומקת של ועדת ההשמה ביושבה כערר תישלח להורי התלמיד ולמוסד החינוכי שהוא לומד בו על גבי טופס ההחלטה".

"החלטת ועדת ההשמה ביושבה כוועדת ערר היא סופית".

 

 

הצוות הבין-מקצועי

 

מנהל המתי"א או נציג מטעמו העובד בגני הילדים ירכזו את עבודת הצוות של גני הילדים לתלמידים המשולבים בהם.

חברי הצוות יהיו מנהלת הגן, פסיכולוג הגן ועובד הוראה מתחום החינוך המיוחד (גננת שילוב/עובד הוראה ממקצועות הבריאות/ מומחה תחום).

במידת הצורך אפשר להזמין את המפקחת על גני הילדים או את נציגתה.

ברשות שיש בה מרכז טיפולי מומלץ להזמין גם את מנהל המרכז או את נציגו. ביישובים גדולים אפשר להקים כמה צוותים, בהתאם למאפייני היישוב.

 

שיטת הניקוד

"התלמיד עשוי לתפקד בתחומים השונים באופן לא אחיד, ובשל כך ניתן ניקוד דיפרנציאלי (מ-1 עד 4) לכל רמת תפקוד ולכל תחום בתפקוד"

" מקסימום הניקוד עומד על 20 נקודות – פרופיל תפקודי המעיד על רמה ד'".

 

רמת התפקוד מספר הנקודות היקף הסיוע
א עד 5 נקודות עד 7 שעות סיוע לכל היותר
ב 6 עד 10 נקודות 15-8 שעות סיוע
ג 11 עד 15 נקודות 23-16 שעות סיוע
ד 16 עד 20 נקודות 30-24  שעות סיוע

 

מי זכאי לסייעת?

א)    ילדים עם שיתוק מוחין ונכויות פיזיות קשות (קוד לקות 59)
ב)     ילדים עם עיוורון או לקות ראייה (קוד לקות 61)
ג)     ילדים עם אוטיזם (קוד לקות 56)
ד)     ילדים עם מוגבלות שכלית בינונית (קוד לקות 53)
ה)    ילדים עם הפרעות נפשיות (קוד לקות 57)
ו)     תלמידים שיש להם תסמונות ומחלות נדירות.

 

"לגבי תלמידים הסובלים ממצבי בריאות מחלתיים כגון רגישות יתר למזון, אפילפסיה, סוכרת, ספחת (פסוריאזיס), סיסטיק פיברוזיס, מחלות מעי דלקתיות ואיידס, יש לנהוג על פי הוראות הפיקוח על הבריאות…..".   "רצוי להזמין מומחה מתחום הבריאות כדי להסביר לצוות את מהות המחלה, את הדרכים להתמודדות אתה ואת האופן שיש לנהוג בו במקרה חירום. יש לתעד את ההנחיות ולהביאן לידיעת כל אנשי הצוות. אין להקצות סייעת לתלמידים אלה".

"במקרים שבהם נדרש מלווה אישי לביצוע פעולות טיפוליות (כהגדרתן בחוזר המנכ"ל של משרד הבריאות 16/04), כגון שאיבת הפרשות דרך טרכאוסטומי, חיבור למכונת הנשמה לצורך שאיבת הפרשות וניתוק ממנה, צנתור שלפוחית השתן, האכלה דרך זונדה או גסטרוסטום, מתן חמצן, ביצוע חוקן – במקרים אלה תפנה הרשות  המקומית / המועצה / העמותה / הבעלות / לשכה  הבריאות / המשפחה אל מנהל השירות לעבודה סוציאלית במשרד הבריאות בבקשה לאשר מלווה אישי לביצוע פעולות טיפוליות".

"תלמיד שנפגע בתאונת דרכים והוא מוגבל זמנית אינו מוגדר כתלמיד בעל צרכים מיוחדים לעניין תכנית השילוב".

"לאחר שקבעה ועדת השילוב את זכאותו של תלמיד לתמיכה מסוג סייעת, ידון הצוות הבין-מקצועי של המסגרת החינוכית בשילוב הסיוע כחלק אינטגראלי של התכנית החינוכית היחידנית ויקבע את דרגת התפקוד של התלמיד".
"התמיכה מסוג סייעת תידון במסגרת החינוכית מדי שנה על-ידי הצוות הבין-מקצועי ובאופן שוטף במהלך שנת הלימודים, כחלק מעבודת המעקב. ההיקף ייקבע במתי"א".

"בכיתה שיש בה יותר מתלמיד אחד הזקוק לסיוע תוקצה סייעת אחת עד למלוא היקף שעות הלימודים ולא יותר מכך. כמו כן אפשר להקצות סייעת משותפת לכמה תלמידים הלומדים בבית הספר אשר תפקודם מאפשר זאת".
"התמיכה מסוג סייעת תידון במסגרת החינוכית מדי שנה על-ידי הצוות הבין-מקצועי ובאופן שוטף במהלך שנת הלימודים, כחלק מעבודת המעקב. ההיקף ייקבע במתי"א".
"העסקת סייעת כמתנדבת תהיה בהתאם להוראות משרדנו. אין אפשרות להעסיק סייעת המועסקת כסייעת אישית או סייעת כיתתית כמתנדבת באותה מסגרת חינוכית שבה היא משמשת כסייעת".
"עבודת הסייעת תתבצע במסגרת החינוכית שהתלמיד לומד בה ובפעולותיה. לא תאושר העסקת סייעת לתמיכה בתלמיד מחוץ למסגרת זו. לפנים משורת הדין, רשות מקומית/בעלות רשאית לאשר את העסקת הסייעת בחופשת הקיץ בקייטנות המתבצעות מטעמה ומפוקחות על ידה".

"מוסד חינוכי רשאי להמליץ על הפסקת התמיכה מסוג סיוע או על שינוי ברמת התפקוד בהתאם למצבו ולרמת תפקודו של התלמיד באותה עת. הליך זה יתקיים בצוות רב-מקצועי, מלווה בהמלצות של צוות בית הספר ובשותפות ההורים".

 

 

About גלי כרמלי שרים

גלי כרמלי-שרים עוסקת בכתיבה מאז שלמדה אותיות מורה ליוגה, מנחת מדיטציה ו-NLP. נציגת הורים בוועדות זכאות ואפיון של משרד החינוך. בעברה עיתונאית ועורכת באתרי אינטרנט. בוגרת לימודי קולנוע. מייסדת אתר שוקולד כחול. נשואה לדורון, איש מחשבים וטייס אמא גאה של לוטוס-רן, יהונתן ושרון-לוקאס כולנו היפראקטיביים (בכייף שלנו), וחלקנו אוטיסטים

Check Also

הסעות חינוך מיוחד

תקדים בירושלים: הורים לילדים הזכאים להסעות יקבלו תשלום עבור הסעת ילדיהם למסגרת

בשורה משמחת להורים לילדים עם מוגבלות בירושלים: לאחר סדרת פגישות ודיונים בין עיריית ירושלים לפורום ...

כתיבת תגובה

תפריט נגישות